แบบสอบถาม

คำชี้แจง

1. กรุณาตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด
2. กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
3. สำนัก/กอง ที่สังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

แบบสอบถาม การรับรู้และเข้าใจทิศทางฯ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์ฯ